Ortofoto Infravermelho (NIR)

Ortofoto Infravermelho (NIR)

Ortofoto Infravermelho (NIR)